Algemene voorwaarden

Jasper Stempels Fotografie en video

Algemene Voorwaarden (24-5-2018)

1. Jasper Stempels Fotografie en Video is een eenmanszaak gevestigd aan de Breestraat 173a, 1941 EH te Beverwijk.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Jasper Stempels Fotografie en Video en een wederpartij, ook na het einde van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. Algemene voorwaarden die door een wederpartij worden gehanteerd worden door Jasper Stempels Fotografie en Video uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Jasper Stempels Fotografie en Video heeft het recht om tot twee dagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen proportionele prijs.

4. Indien geen vergoeding is overeengekomen, is de bij Jasper Stempels Fotografie en Video gebruikelijke vergoeding van toepassing. Voor zover niet van een gebruikelijke vergoeding kan worden gesproken, zijn tenminste de richtprijzen van de Fotografenfederatie (en wel de meest recente versie die is gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam) van toepassing en maken deze deel uit van deze algemene voorwaarden. Jasper Stempels Fotografie en Video heeft het recht om drie maanden na het aangaan van de overeenkomst tussentijdse wijzigingen in de voornoemde richtprijzen aan de wederpartij door te berekenen.

5. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door Jasper Stempels Fotografie en Video vastgesteld.

6. Tenzij anders is overeengekomen, heeft de wederpartij geen recht op overdracht van negatieven, of ander origineel (RAW) opnamemateriaal, of duplicaten daarvan. De eigendom van de foto’s blijft in ieder geval berusten bij Jasper Stempels Fotografie en Video en geen enkel gebruik van het fotografisch werk op welke wijzen dan ook is toegestaan, zolang de wederpartij nog niet het geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Jasper Stempels Fotografie en Video dan ook behoudens gebruik voor afloop van de betalingstermijn.

7. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan Jasper Stempels Fotografie en Video te worden meegedeeld. Jasper Stempels Fotografie en Video heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade door de wederpartij zou leiden. Jasper Stempels Fotografie en Video kan klachten die niet aan het voornoemde voldoen buiten beschouwing laten.

8. Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

9. Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van een termijn van 30 dagen is de wederpartij in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd, verhoogd met 2%. Is de wederpartij in verzuim of schiet hij op andere wijze in het nakomen ven een of meer van zijn verplichtingen tekort, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening. In ieder geval is de wederpartij verschuldigd; een minimum van € 250,00.

10. Indien aannemelijk is dat Jasper Stempels Fotografie en Video hogere kosten heeft gemaakt of meer uren heeft moeten maken dan overeengekomen, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze voor vergoeding in aanmerking.

11. De wederpartij verricht de aan Jasper Stempels Fotografie en Video verschuldigde betalingen zonder korting op beroep op compensatie behoudens verrekening met verrekenbare voorschotten, die hij aan Jasper Stempels Fotografie en Video heeft verstrekt.

12. Indien toestemming tot gebruik van fotografisch werk wordt verleend, omvat dit uitsluitend het recht tot het gebruik, in ongewijzigde vorm, oplage en wijze als partijen bij het aangaan van de overeenkomst voor ogen stond. Indien toestemming is gegeven voor het gebruik bij elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na uitdrukkelijke toestemming van Jasper Stempels Fotografie en Video. Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien. Geen enkel eigendomsrecht of intellectueel eigendomsrecht op door Jasper Stempels Fotografie en Video aan wederpartij geleverde beelden wordt aan wederpartij overgedragen.

13. Tenzij anders overeengekomen heeft Jasper Stempels Fotografie en Video het recht om de foto’s ten behoeve van de eigen marketingdoeleinden te gebruiken, waaronder (maar niet beperkt tot) publicatie op de website van Jasper Stempels Fotografie en Video.

14. De wederpartij die niet in gebreke is, krijgt het niet- exclusieve en niet-overdraagbare recht de aan wederpartij geleverde beelden voor onbepaalde tijd te gebruiken, al dan niet als ontwerpelement in websites, brochures, advertenties, huisstijl, decoraties, tijdschriften en kranten voor zover wederpartij daarvan de rechthebbende is. Tenzij Jasper Stempels Fotografie en Video daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.

15. Elk gebruik van een foto dat niet is overeengekomen of waar geen schriftelijke toestemming voor is gegeven, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Jasper Stempels Fotografie en Video. Het is de wederpartij niet toegestaan de beelden zelf te koop aan te bieden of de beelden aan een derde partij of andere organisatie aan te bieden voor gebruik, tenzij anders overeengekomen. Mocht een andere organisatie of derde partij dan wederpartij gebruik van de beelden willen maken, dient de wederpartij of derde partij contact op te nemen met Jasper Stempels Fotografie en Video voor een aangepaste licentie voor gebruik. Bij inbreuk komt Jasper Stempels Fotografie en Video, zonder overigens enig recht, waaronder begrepen het recht op schadevergoeding, te verliezen, een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de bij Jasper Stempels Fotografie en Video gebruikelijke vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik met een minimum van € 405,00.

16. De naam ‘Jasper Stempels Fotografie en Video’ of www.jasperstempels.nl dient duidelijk bij een redactioneel gebruik te worden vermeld, al dan niet in een colofon. Bij niet nakoming van deze voorwaarde komt Jasper Stempels Fotografie en Video een extra vergoeding toe, zonder overigens enig recht (waaronder het recht op schadevergoeding) te verliezen, van tenminste tweemaal het offertebedrag.

17. Bij publicatie door middel van drukwerk van een fotografisch werk in welke vorm dan ook, dient de wederpartij terstond en zonder kostenberekening een onbeschadigd bewijsexemplaar van de publicatie aan Jasper Stempels Fotografie en Video te doen toekomen.

18. Jasper Stempels Fotografie en Video is niet aansprakelijk voor schade welke voor de wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Jasper Stempels Fotografie en Video of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

19. Zowel Jasper Stempels Fotografie en Video als de wederpartij heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij.

20. Jasper Stempels Fotografie en Video heeft het recht om alles wat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

21. Annulering: bij annuleren of verplaatsing van een fotografie opdracht binnen 24 uur wordt een standaard tarief gehanteerd van € 90,- en bij een inmeet opdracht € 50,-

22. No Show: wanneer bij aankomst ter plaatse blijkt dat een fotografie opdracht niet door kan gaan wordt een tarief gehanteerd van € 90,- en bij een inmeet opdracht € 50,-

23. Alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht.

24. Voor zover Jasper Stempels Fotografie en Video middels de diensten persoonsgegevens ten behoeve van de opdrachtgever verwerkt, doet Jasper Stempels fotografie en Video dit als verwerker van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het Addendum bij deze Algemene Voorwaarden bevat de voorwaarden en condities van deze Verwerking van Persoonsgegevens door Jasper Stempels Fotografie en Video.

A. Addendum Gegevensverwerking ( Bijlage AV )

Jasper Stempels Fotografie en Video zal bij of in verband met de uitvoering van zijn dienstverlening persoonsgegevens verwerken ten behoeve van het maken van afspraken. Op basis van Privacywetgeving wordt de opdrachtgever in deze hoedanigheid aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke van de Verwerking van de Persoonsgegevens en Jasper Stempels Fotografie en Video als Verwerker. Dit Addendum bevat de voorwaarden en condities van deze Verwerking van Persoonsgegevens door Jasper Stempels fotografie en video.

1. Verplichtingen 

Jasper Stempels Fotografie en Video verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor zover nodig bij of in verband met de uitvoering van de tussen Partijen gesloten overeenkomst. De Verwerking van persoonsgegevens door Jasper stempels fotografie en Video gebeurt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, conform Privacywetgeving en conform het verzoek tot dienstverlening van de opdrachtgever. 

2. Subverwerkers 

Jasper stempels Fotografie en Video is gerechtigd om bij de verwerking van de persoonsgegevens subverwerkers in te schakelen, mits Jasper Stempels fotografie en Video ervoor zorg draagt dat in te schakelen subverwerkers tenminste dezelfde verplichtingen op zich nemen als op Jasper Stempels Fotografie en Video rusten op basis van dit Addendum. Jasper Stempels Fotografie en Video blijft in deze verhouding aanspreekpunt van de opdrachtgever.

3. Doorgifte van Persoonsgegevens

Jasper Stempels Fotografie en Video verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben gevraagd en verkregen.

4. Beveiliging

Jasper Stempels Fotografie en Video treft passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

5. Datalekken

Jasper Stempels fotografie en Video zal onverwijld nadat zij kennis heeft genomen van een datalek, de opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen. De mededeling bevat een omschrijving van:

1. het Datalek;
2. de aard van de inbreuk (o.a. kopiëren, veranderen, verwijderen, diefstal, onbekend); 3. wanneer het Datalek heeft plaatsgevonden;
4. het aantal personen van wiens Persoonsgegevens mogelijk bij het Datalek zijn betrokken;
5. het type Persoonsgegevens (o.a. NAW-gegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, toegangs- of identificatiegegevens, en
6. de technische maatregelen die door Jasper Stempels fotografie en Video zijn getroffen om de inbreuk te stoppen en toekomstige inbreuken te voorkomen.

Jasper Stempels Fotografie en Video verstrekt op verzoek van opdrachtgever nadere informatie over het Datalek, voor zover noodzakelijk voor opdrachtgever om aan haar wettelijke verplichtingen inzake melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens en Betrokkenen te voldoen. 

Opdrachtgever is verplicht om Jasper Stempels Fotografie en Video actief bij te staan ingeval sprake is van een Datalek en de daaruit volgende meldplicht voor Jasper Stempels Fotografie en Video aan de Autoriteit Persoonsgegevens . 

6. Back-up van de Persoonsgegevens

Jasper Stempels Fotografie en Video maakt minimaal 1 keer per week een reservekopie van alle Persoonsgegevens. 

7. Geheimhouding 

Jasper Stempels Fotografie en Video verplicht zich, onvoorwaardelijk en onherroepelijk, tot geheimhouding tijdens en na beëindiging van deze overeenkomst van alle Persoonsgegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden.


8. Duur en beëindiging

De verplichtingen van Jasper Stempels Fotografie en Video uit hoofde van dit Addendum duren ook ná beëindiging van de overeenkomst onverminderd voort, indien en voor zover Jasper Stempels fotografie en Video nog toegang heeft tot Persoonsgegevens.